Themenkarte Verkehrswege

875.png Objekt: Icon (Wege) - Legende Objekt: Icon (Globalkarte) - Hauptkarte Objekt: Icon (Globalkarte) - Themenkarte Militär Objekt: Icon (Globalkarte) - Themenkarte Provinztypen Objekt: Icon (Globalkarte) - Themenkarte Handelsgüter